संस्कृत सिकौ पाठ २
जिज्ञाशा

संस्कृत सिकौ पाठ २


तौ - ती दुई,  हस्तः - हात,  वृक्षः - रुख

मेघः - बादल, बीजम् - बीउ, भयम् - डर 

रोहति - उम्रन्छ, चलति - चल्छ, गायति - गायँछ 

पश्यतः - ती दुई हेर्छन्, क्रीडतः - ती दुई खेल्छन् 

हसतः - ती दुई हाँस्छन् , पठतः - ती दुई पढ्छन् 

("ति"का ठाउँमा "तः" आयो भने दुइटालाई कहन्छ । 


अभ्यास ( यसलाई नेपालीमा संस्कृतमा उल्था गर्नुहोस । 

तौ पश्यतः । बीज रोहति । हस्तः चलति । भय भवति । 

मनुष्यः गायति । तौ क्रीडतः । मेघः गच्छति । पुत्रः चलति । तौ हसतः ।


अभ्यास यसलाई संस्कृतमा उल्था गर्नुहोस 

तौ हुई हेर्छन । हात चल्छ । रुख उम्रन्छ । छोरो गाउँछ । बादल जान्छ । ती दुई खेल्छन । ती दुई हाँस्छन । त्यो गाउँछ । ती दुई पढ्छन् ।