संस्कृत सिकौँ - पाठ १
जिज्ञाशा

संस्कृत सिकौँ - पाठ १


संस्कृत शब्द नेपाली अर्थ (यसलाई कंठस्थ गर्नुहोस)

सः - त्यो, पुत्रः - छोरो, मनुष्यः - मानिस 

पश्यति - हेर्छ, भवति - हुन्छ, हसति - हाँस्छ 

क्रीडति - खेल्छ, वसति - बस्छ, गच्छति - जान्छ 

पठति - पढ्छ, पिबति - पिउँछ, जयति - जित्छ 

उदाहरण अभ्यास 

सः पश्यति । पुत्रः क्रीडति । मनुष्यः पठति । पुत्रः हसति । मनुष्यः जयति । सः गच्छति । मनुष्यः क्रीडति । सः बसति । पुत्रः पठति । 

अनुबाद

त्यो हेर्छ । छोरो खेल्छ । मानिस पढ्छ । छोरो हाँस्छ । मानिस जित्छ । त्यो जान्छ । मानिस खेल्छ । त्यो बस्छ । छोरो पढ्छ । 


अभ्यास (संस्कृतमा अनुबाद गर्नुहोस) 

त्यो पढ्छ । छोरो हास्छ । मानिस खेल्छ । छोरो जित्छ । मानिस बस्छ । त्यो पिउँछ । मानिस हिड्छ । त्यो हुन्छ । छोरी बस्छे ।