परात्पर शिव
अध्यात्म

परात्पर शिव


" यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरूपता । "

 - साक्षात वेद पनि जस्को तत्त्व निरुपण गर्नमा चकित छ, म जस्तो दिन भरि छाक टार्न चाहार्ने सामान्य जीवले कसोगरि परमतत्त्वको वर्णन गर्ने..............


श्रीमद्भागवत को चतुर्थस्कन्धमा श्रीब्रह्मा जी द्वारा श्रीशिव को स्तुति.........

                                                                                        १-   " जाने स्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो: " ।

शक्ते: शिवस्य च परं यत्तब्रह्म निरन्तरम् ।। - म जान्दछु कि हजुर नै सर्वव्यापी परब्रह्म हुनुहुन्छ, जो जगत का योनि-विजरुपी प्रकृति र पुरुष भन्दा पर हुनुहुन्छ र हजुर नै सारा विश्व जगतको नाथ हुनुहुन्छ ।

श्रीमद्भागवत को अष्टम स्कन्ध मा.........

                    २- " त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावभवनम् ।

नानाशक्तिभिराभातरत्वमात्मा जगदीश्वर: ।। - तिमी निगूढ ब्रह्म हौ, सदसत् सारा समस्त वस्तुहरु तिमीवाट नै उत्पन्न भएका हुन । तिमी ईश्वर हौ, नाना किसिमका शक्तिहरुद्वारा तिमी जगत स्वरुपमा प्रकाशित भैइरहेका छौ ।

३- श्रीमद्भागवत कै अर्को श्लोक.........

                                             " यत्तच्छिवाख्यं परमात्मतत्त्वं

                                                                   देव स्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते । - हे देव ! शिव-नाम द्वारा अभिहित स्वयंज्योति परमात्मा तत्त्व नै हजुरको वास्तविक नैसर्गिक अवस्था हो । 

श्रीमद्भागवतमा कति छन कति शिव महिमा वर्णन गरि साध्य छैन ।


१-' एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीय : '- निरुक्त ।

२- ' एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु: ,- श्वेताश्वतरोपनिषद्

३-' एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु: ' - तै. सं

४-' एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै॰ ।- अथर्वशिर्ष 

५-' रुद्रमेकत्वमाहु: शाश्वतं वै पुराणम् । ' अथर्वशिर्ष 

६-' यदात्मस्तन्न दिवा न रात्रि-

र्न सन्न चासन्छिव एव केवल: श्वेता. ------ एक शिव भन्दा अन्य कुनै को अस्तित्व नै छैन ।


६'- सौरो वा वैष्णवो वान्यो देवतान्तरपुजक: ।

न पुजाफलमाप्नोति शिवरात्रिबहिर्मुख: ।। - पद्मपुराण ---------

जुन परात्पर शिवरात्रि मा शिव पुजा गर्दैन उ सहस्त्र वर्ष सम्म जन्म-मृत्युरुप संसारमा घुमिरहन्छ, चाहे सुर्यदेवको उपासक होस या विष्णु या अन्य कुनै देवका ।


' नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति शर्वसमो गति: ।

नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शर्वसमो रणे ।।- महाभारत- न कोहि शिव समान देव छ, न कसैको शिव समान गति छ न कोहि शिव समान दानि छ न कोहि शिव समान लड्ने विर छ ।


भुत, पिशाच, देव, दानव, मनुस्य,  सहित ब्रह्मा, विष्णु एवं तिनका अवतारका राम, कृष्ण आदिका पनि परमाराध्य एवं परमउपास्य केवल " शिव " मात्रै हुन- ' शिव एव न संशय: ' 

" चासच्छिव एव केवल: " ।


" शेषेण भगवान् भव: "- भनेर शुलपाणिले सबै पुराणहरु शिवपरक नै मानेकाछन ।


" कीटो भ्रमरयोगेन भ्रमरो भवति ध्रुवम् ।

मानव: शिवयोगेन शिवो भवति निश्चयात, ।।"

जानाकारहरुले जान्नु भएकै होला.......

हाम्रो ग्रन्थ मा कहि विरोध छैन एकै सच्चिदानंद सर्वेश्वर परमशिव सबैथोक भएका हुन ।

हरि र हर मा भेद छैन ।

साक्षात परात्पर श्रीकृष्णचन्द्र शिवरुप नै हुनुहुन्छ ।

कुरो यो हो कि शास्त्र आफै पढ्दा र अज्ञानि गुरुको संगमा परियो भने ग्रन्थमा भएका विविध विरोधाभास कुरहरुको सामन्जस्य गर्न सकिन्न अनि कुतर्क सुरु हुन्छ ।

विद्वानजनहरु गल्ति भए माफि पाउ ।


परममाहेश्वर भट्ट माहेश्वर भन्नुहुन्छ---

                                                 ये ये भक्तजना निजेष्टशरणा: श्रेष्ठं सदोपासते

ते जल्पन्ति मृषान्यदैवतमिदं मन्यामहे नो वयम् ।

अस्माकं तु शशांकशेखरपदद्वन्द्वकनिष्ठात्मनां

सर्वं खल्विदमम्विकेश्वरमयं चित्ते जगत् भासते ।।

                                                                   ' जो-जो भक्तजनहरु आ-आफ्नो इष्ट लाइ श्रेष्ठ मानेर उपासना गर्नुहुन्छ यस्मा कुनै खराब या गल्ति छैन, किंतु आफ्नो इष्ट भन्दा अन्य देव लाइ यदि कोहि मृषा भन्छन भने यो कुरो हामिलाइ मान्य हुदैन, किनकि हामि लाइ त सर्वदा श्रीचन्द्रशेखरपादयुग्म मा निष्ठा जमेकोले सारा जगत नै अम्बिकेश्वरमय नै भासित हुन्छ, सर्वत्र साम्बशिव को नै दर्शन हुने भएकाले शिव भन्दा भिन्न अन्य कुनै पदार्थ नै प्रतीत हुदैन ।

शिव भन्दा पृथक अन्य प्रतीत नभए पछि मृषा कसलाइ भन्ने.........

सर्वत्र यसप्रकार को भावनाले मात्र परमशान्ति लाभ हुन सक्छ अन्याथा.........


जय राधाकृष्ण ।

जय पार्बतीहर ।

जय गौरीहर ।

हर हर महादेव प्रभु जी ।