शरीरसम्बन्धी तप
अध्यात्म

शरीरसम्बन्धी तप


देव द्धिज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौच मार्जवम् । 


ब्रम्हाचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ।। (गीता १७ १४) 


देवता, ब्राम्हम्ण, गुरुजन र जीवनमुक्त महापुरुषहरुको यथायोग्य पूजन गर्नु, पवित्र रहनु, सरल व्यवहार गर्नु, ब्रम्हाचर्यको पालन गर्नु र हिंसा नगर्नुलाई शरीरसम्बन्धी तप भनिन्छ । 


यसरी निष्काम भावले अन्य देवी देवताहरु एवं गुरु पितृहरुको पूजा आदि गर्नेहरुको अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ । जसको अन्तः करण शुद्ध छ उसप्रति भगवानको कृपा हुन्छ तथा उपासकलाई प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ । यस शारीरिक तपबाट उपासक मृत्युमय संसार सागरबाट पार हुन्छ । 


विनाशशील देव पितृ आदिको सकाम उपासनाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यसभन्दा यो निष्काम भावले गरिने कार्यको फल सर्वथा भिन्न र विलक्षण छ । 


यसरी हामीहरुले ती धीर तत्तवज्ञानी प्रभुबाट सुनेका छौ, जसले हामीहरुलाई यस विषयमा भिन भिन्दै प्राप्ति हुन्छ, असम्भूति (अव्याकृत) (प्रकृति) को उपासनाले बलरुप फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने अर्थ गरेका छन ।